KVKK

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni  Bildirimi

Bu  Bildirimi’nin konusunu ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, korunması gibi kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hususlara ilişkin açıklamalar ile bu hususlarla ilgili sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

Biz  “Tailpetz Evcil Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “    olarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilgili tüm şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde ;güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) 24 Mart 20165 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup ,kanunun bir kısmı yayımı tarihinde bir kısmı ise            7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Veri Sorumlusu

Yakuplu Mahallesi 134. Sokak No:4/A Beylikdüzü /İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren “Tailpetz Evcil Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi “ Hizmetler'in sunulması kapsamında Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile müşteri,tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde ,faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek , saklanabilecek  ,  kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz;

a)Hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

b)İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

c)Doğru ve güncel olarak,

d)Belirli açık ve meşru amaçlar için

işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek ,sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ,şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi , iş stratejilerinin planlanması,şirket birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi ,bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisine girilen 3.gerçek ve tüzel kişilere bilgi temininin sağlanması amacıyla yada bizim ve bağlı olduğumuz şirket ve iştiraklerin tabi olduğu kanun ve mevzuat tarafından öngörülen raporlama,kalite standart ve denetimlerin yapılması ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için ve Bankacılık ve Elektronik ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri ,elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işler dayanak olacak tüm  kayıt ve belgeleri düzenlemek ,mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama ,raporlama ,bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimize ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
        Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (c) bendi uyarınca sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek,

- Satın aldığınız ürünlerin  gönderilmesini sağlamak
-Satılan ürüne ilişkin faturanın gönderilmesini sağlamak,
-Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve müşteri taleplerini yanıtlanması, kimlik/harcama teyidini ve ücret iadelerini gerçekleştirmek amacıyla hesabınız ile ilgili size bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, uyuşmazlıkları çözmek veya müşteri hizmetleri faaliyeti kapsamında gerekli olabilecek diğer hizmetleri (pazarlama faaliyetleri dışında) sağlamak. Bu amaçlar kapsamında sizinle posta, e-posta, telefon,  SMS ile iletişime geçebiliriz. Sizinle telefon ile iletişim kurarken, etkinliği sağlamak adına otomatik çevirici veya önceden kaydedilmiş arama ya da SMS gönderme gibi yöntemler kullanabiliriz. Bu kapsamda SMS ve diğer veri iletimi ücretleri uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz.
-Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesini sağlamak, alışveriş kayıtlarını tutabilmek
         Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
Site’de gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak resmi kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek
Site’deki ürünlerin yer aldığı sayfaların (listelemelerinin) kontrolünü yapabilmek  
Üyelik ve alışveriş süreçlerine ilişkin işlemleri kanuna uygun olarak yürütebilmek
Tüketici mevzuatı kapsamındaki taleplerinizi yönetebilmek ve faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuata uygun yürütebilmek
Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
Site kullanımınıza ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın meydana gelmesi durumunda uyuşmazlıkların çözülmesini sağlamak
Uyuşmazlık halinde hak sahiplerinin belirlenmesi adına Hak Sahiplerinin Korunması Programını yürütebilmek ve talepleri inceleyebilmek
 Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin gerektirmesi hukuki sebebine dayalı olarak
aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
Site’mizi ve Hizmetlerimiz’i sizler için özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek
Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olabilecek faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak.
Site’de yer alan içerik dolayısıyla gündeme gelen herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyebilmek
Müşteri hizmetleri faaliyetlerimizi (taleplerin yanıtlanması, kalite kontrolü vb.) gerçekleştirebilmek
E-posta aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz pazarlama kampanyalarının performanslarını, e-posta açılma ve tıklanma oranlarını analiz etmek gibi istatistiki yöntemler kullanarak ölçmek.
Sitemiz’in ve mobil uygulamalarımızın güvenliğini izlemek ve geliştirmek

Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz ,şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere,order formlar,yazışmalar,internet sitesi ,muhtelif sözleşmeler,mobil uygulamalar,elekronik posta,başvuru formları,otomatik kayıtlar,sosyal ağlar,bültenler gibi araçlar üzerinden,satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız,şubelerimiz,tedarikçilerimiz,diğer satış kanalları,kağıt üzerindeki formlar,digital pazarlama gibi kanallarımız aracılığı ile  yazılı,sözlü veya elektronik ortamda açık rızanız veya KVKK’da belirtilen diğer veri işleme şartları kapsamında  toplanmaktadır.

Yine şirketimiz ile ticari ilişki kurmak ,iş başvurusu yapmak,teklif vermek gibi amaçlarla,kartvizit,özgeçmiş (CV) ve sair şekillerle kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan fiziki veya sanal bir ortamda yüz yüze veya mesafeli sözlü, yazılı, elektronik ortamdan  işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Kişisel Bilgilerinizin kullanımı

Sitede toplanan kişisel bilgiler ,ürün gönderimi,fatura düzenlenmesi yada istediğiniz işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

Şirketimiz bu kullanımları desteklemek üzere ,müşterilerine daha etkili hizmet sunmak,siteyi ve diğer ilgili tailpetz.com ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya siteyi özel tercihlerinize ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi ,bildirimleri de içerecek şekilde kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca size diğer   tailpetz.com ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

Araştırma amacıyla, site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştirip  bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz.

 Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, aşağıdaki belirtilen kişilerle aşağıda belirtilen amaçlar için paylaşılabilecektir:
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin güvenliğini sağlamak,hileli yada izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi için SMS gönderimi yapanlarda dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları,hukuk büroları,araştırma şirketleri,çağrı merkezleri ile kişisel verileri paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler, Tailpetz Evcil Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek ve KVKK.md.9’da belirtilen esaslar ile kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir.
Çağrı merkezi hizmeti, e-posta/sms gönderimi hizmeti, sunucu barındırma hizmeti gibi destek hizmetleri aldığımız taraflarla ,Sunucularımızı barındırabilmek, yedekleyebilmek ve e-posta hizmeti alabilmek için bu konuda destek aldığımız firma ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
Müşteri hizmetleri desteği alabilmek, sms ve e-posta gönderimi konularında hizmet alabilmek için birlikte çalıştığımız firmalarla paylaşılabilecektir.
Hukuka aykırı olma ihtimali bulunan işlemlerin, Kullanıcı Sözleşmemizin ihlalinin, hile veya dolandırıcılık teşkil eden işlemlerin ve/veya güvenlik ihlallerinin engellenmesi için hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.
Mahkeme veya savcılık makamı tarafından talep edilmesi veya buna benzer bir taleple veya fiziki veya finansal zararı önlemek için gerekli olması veya yasa dışı bir faaliyeti önlemek için gerekli olduğuna inanılması durumunda kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla ve hukuk bürosuyla ya da ilgili diğer kişilerle paylaşılabilecektir.
 Yasal gerekliliklere uymak, Kullanıcı Sözleşmemizi ifa etmek, herhangi bir içeriğin diğer kişilerin haklarını ihlal ettiğine dair iddiaları değerlendirmek ve müdahale etmek veya herhangi birinin hakkını veya güvenliğini korumak için kişisel veriler kolluk kuvvetleri, resmi makamlar ile paylaşabilecektir.
Cezai soruşturma ya da şüphelenilen yasadışı faaliyetler ile bizleri, sizi veya diğer herhangi bir kullanıcımızı kanuni sorumluluğa maruz bırakabilecek olan diğer faaliyetler ile ilgili olarak doğrulanmış bir talebe cevaben kolluk kuvvetleri veya resmi makamlar veya yetkilendirilmiş üçüncü kişilerle de kişisel veri paylaşılabilecektir. Bununla ilgili yasal makamlar tarafından bizden talep edilen kişisel veriler gönderilecektir.

Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler (mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri gibi) ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu da bildirmek isteriz.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVVK’nın yürürlük tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş kişisel verileriniz bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

6698 sayılı KVKK 4/b uyarınca şirketimizin, kişisel verileri doğru ve güncel tutma yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel olan kişisel verilerini paylaşması ve değişiklikleri güncellemeleri gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesinde kişisel veri sahibinin hakları düzenlenmiştir. İlgili hükme göre; KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili ;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz . Bu talebinizi Tailpetz Evcil  Hayvan  Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Tailpetz Evcil  Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bu taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen  ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Yazılı talebinizi  . Yakuplu Mahallesi 134. Sokak No:4/A Beylikdüzü /İSTANBUL  adresine ıslak imzalı olarak veya sistemde kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı  içeren başvuruda , talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması ,talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi  tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu Bildirimde Yapılabilecek Değişiklikler

Bu bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz. Hizmeti kullanmanız , bildirimi ve yapılabilecek güncelleştirmeleri , bildiride belirtilen veri toplama ,veri kullanma ,veri aktarım ve paylaşma düzenlemelerini kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12.maddesi gereğince kişisel verilerin işleme amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklanmaktadır.Kişisel veriler ,yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.Kişisel veriler işlenme amacının ve  /veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin saklandığı sistemleri ve veri tabanlarını ,KVKK’nun 12.maddesi gereğince kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle,yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle,erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükelleftir.Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durumu derhal yasal düzenlemeye uygun olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.